Handledning och konsultativ stöd  
för socialtjänsten​

 Catarina Berndtsson 

ert stöd vid arbete med hedersproblematik

Socionom med mångårig erfarenhet av socialt arbete som socialsekreterare i utsatta förorter i  Göteborgs kommun .
Lång erfarenhet av att handleda socialarbetare i dessas arbete
med barn och unga

Lite om Catarinas arbete mot hedersförtryck
Mellan 2004-12,  chef för  ” Gryning Vårds skyddsboende”, Sveriges starkaste skyddsenhet. 2013 -15 ,chef inom Mannegårdens skyddsboende för hedersutsatta. Under de senaste 10 åren  har hon fått en unik erfarenhet av olika sidor av arbetet mot hedersförtryck t.ex.: skyddsbedömningar, bemötande av utsatta, stöd/vård till skyddade,  samverkan med socialtjänst, polis m.fl Catarina har sedan 2004 fungerat som handledare och konsult i svåra hedersärenden..
Catarina är nu verksamhetsledare och  huvudansvarig för IMH:s arbete

IMH erbjuder genom Catarina  Berndtsson handledning, rådgivning. coaching, utredningsinsatser mm. för socialtjänsten och de befattningshavare som
möter hedersproblematik i arbetet ​

Områden ex Innehåll ex
Konkret allvarligt ärende med hedersproblematik Bemötande, bedömning, handlings-
och arbetsplan,åtgärdsalternativ, uppföljning, utvärdering

 
Bemötande av dem som utsätts för hedersförtryck och brott i hederns namn Utsattas styrkor,svagheter, viktiga principer, framgångsfaktorer, se behov, egna
fördomar

 
Skyddsbedömningar  God metodik för attgör askyddbedömningar i ärenden med hedersproblematik
 
Allmänt förebyggande insatser Socialtjänstens möjligheter och skyldigheter, samverkan,  riktade ochg generella  insatser

 
Stöd till  metodhandledare och chefer Coaching


All handledning kommer att ske genom handledningsamtal enskilt eller i grupp
Omfattningen av handledningen och om ersättningar sker enligt särskild överenskommelse i varje enskilt fall


Kontakt med Catarina Berndtsson och IMH:
Tel                0702 97 76 14
Epost:           heder.imh@gmail.com

 HANDLEDNING FÖR SKOLPERSONAL   
IMH erbjuder SKOLLEDARE, KURATORER OCH SKOLSKÖTERSKOR handledning och rådgivning i det viktiga arbetet mot hedersförtryck bland skolans elever.

Handledare och rådgivare är "Lasse-kurator" Johansson , som är en av landets främsta experter på just skolans arbete mot hedersförtryck 

Kort presentation av
”Lasse - kurators”  arbete mot hedersförtryck.

Under åren 1991-2003 var han kurator på Angeredsgymnasiet i Göteborg. Han fick där bred erfarenhet av förebyggande arbete mot hedersförtryck och av stödinsatser för ett stort antal flickor som behövde fly hemifrån.

2003-2009 var han ansvarig för Länsstyrelsen Västra Götalands insatser mot hedersförtryck. Då bl.a. rådgivare i drygt 250 hrv-ärenden, utbildningsanordnare, utredare, föreläsare och projektutvecklare.

2009-2011 Arbetade han kliniskt för Gryning Vårds skyddsboenden med att förända i familjer där barn tvingats bli skyddade pga hedersförtryck. Med utgångspunkt från förändringsmodellen ”Fem Steg” fick då ett 25 tal utsatta och deras familjer  Lasses hjälp med att förbättra sina relationer.

Mellan 2011-15  varLasse verksamhetsledare för  Institutet Mot Hedersförtryck/IMH. Han är fortfarande aktiv inom IMH, ​som handledare och rådgivare inom skolområdet. Denna verksamhet
​bedriver han även inom ramen för "positiva ungdomsstödet", som du kan finna på Lasses hemsida
INGA KONSTIGHETER.SE​  

Om ”Lasse - kurators” handledning för skolpersonal
OBS All handledning sker genom ”livesamtal” med enskild eller i  grupp 

Område Innehåll
Konkreta allvarliga elevärden
Analys/bedömning, stöd- och skyddsinsatser
 

Stöd till elever i riskzon för att bli utsatta för hedersförtryck
Att se tecknen, ge stöd och stärka utsatta elever
Allmänt föebyggande insatser
Metoder för att förebygga hedersförtryck mot
skolans elever
Påverka pojkar
Metoder för att direkt förhindra pojkgrupper och 
enskilda pojkar att utvecklas till hedersförtryckare
Påverka föräldra
Metoder för att påverka föräldragrupper och enskilda föräldrar att inte utöva hedersrelaterat
våld och förtryck
Omfattningen av handledning och eventuell ersättning sker enligt särskild överenskommelse i varje enskilt fall 

Konsultativt stöd, och råd  är möjligt att få inom många områden och för många frågor och aspekter
Inom IMH finns medarbetare med specialkunskaper om arbetet mot hedersförtryck inom många områden. Utöver dessa har IMH ett mycket brett kontaktnät av experter, vars kunskaper och erfarenheter täcker de flesta aspekter av hedersproblematiken.

Kontakt  för information och råd inom olika verksamhetsområden
IMH kan förmedla kontakt med kunniga personer som har den specialkunskap ni kan önska. Det gäller personer med specialkunskaper om principer för olika verksamheters arbete  med hedersproblematik, såsom t.ex:
-          Socialtjänst
-          Gymnasie- och grundskola
-          Hälso- och sjukvård  
-          Fritidsverksamhet
-          Polisen
-          Åklagarväsende
-          Advokatverksamhet
-          Centrala statliga
            ​myndigheter
-          Religiösa samfund


Kontakt för information och råd om olika frågor och aspekter
IMH kan också förmedla kontakt med personer som har specialkunskaper runt specifika frågor och aspekter av hedersförtrycket, såsom t.ex.

-          Hedersförtrycket inom olika                   kulturella kontexter

-          Hedersförtryckets förhållande                  till olika trosuppfattningar

-          Tvångsäktenskap  och                            barnäktenskap  
          
-          Olika former av annan                             hedersrelaterad brottslighet -                   från olaga hot till hedersmord

-          Skyddsboenden  -                                    verksamheter, innehåll,                            principer

-          Förändringsarbete i familjer                   där barn behöver skydd pga                    hedersförtryck

-          Hedersförtrycket och arbetet                  mot detta problem i andra                        länder

-          Hedersförtrycket historiskt i                   Sverige 
 
-          Internationella organisationers
            insatser mot hedersförtryck

-          Information om forskning                        rörande hedersprobelamtik

-          Info om olika bidrag för                             insatser mot  hedersförtryck

HÖR AV DIG TILL IMH SÅ FÖRMEDLAR VI GÄRNA KONTAKT MED PERSON SOM HAR DEN KUNSKAP DU SÖKER.
heder.imh@gmail.com
   tel: 0702 977614

 Institutet Mot hedersförtryck/IMH
Olivedalsgatan 14,  413 10 Göteborg,  tel 0702 977614 epost: heder.imh@gmail.com
STÖD
Bankgiro 232 - 6171