Principer
och Ledning

PRESENTATION

Institutet Mot Hedersförtryck / IMH
heder.imh@gmail.com 0702 97 76 14

 Bankgiro 232- 6171


Principiellt

ALLMÄN GRUND

IMH är ett partipolitiskt och religiöst helt obundet institut som vilar på de principer som finns i FN: s olika dokument om mänskliga rättigheter, i Barnkonventionen och i CEDAW

.

IMH:s MÅL

Att bidra till en kvalitativ höjning av kunskap och kompetens om alla aspekter av hedersproblematiken och därmed förstärka arbetet mot denna människorättsvidriga företeelse.

EKONOMISK PRINCIP

IMH är ett aktiebolag vars eventuella nettoinkomster i första hand återinvesteras i arbetet med IMH:s fem huvuduppgifter. Aktieägare är främst personer som är aktiva i Institutets verksamet

IMH:S FEM HUVUDUPPGIFTER

1. Utveckla, organisera och erbjuda kvalificerad praktiskt inriktad utbildning inom

problemområdet: "Hedersförtryck och brottslighet i hederns namn".

2. Stimulera, stödja och utveckla forskning om olika aspekter av hedersproblematiken.

3. Förstärka kunskapen om hur hedersproblematiken ser ut och behandlas i olika delar av

världen.

4. Bevaka hur hedersproblematiken behandlas inom olika akademiska utbildningar

och medverka till att denna problematik beaktas och behandlas.
5. Handleda och ge konsultativt stöd till professionella som i sitt arbete möter hedersproblematik

 

Organisation
VERKSAMHETSRÅD (VR)

VR:s uppgifter är

- Att i samverkan med Verksamhetsledaren (VL) skapa en "flerårsplan" för IMH: s

  verksamhet i linje med dess fyra  huvuduppgifter.

- Att kontrollera att VL utför ett arbete i linje med VR:s beslutade verksamhetsplan.

- Att vara ett stöd för VL i dennes dagliga arbete för IMH.

- Att granska de årliga verksamhetsberättelser som VL presenterar.

 

VERKSAMHETSRÅDET

Medlemmar i VR är personer med kunskaper och erfarenheter av arbete mot hedersförtryck inom olika samhällsområden. Inbjudan till att bli medlem av VR görs avVL. VR har max 21 medlemmar. VR sammanträder minst två gånger/år.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Verksamhetsrådet  2016


Medlemmar............och exempel på några av deras specialkunskaper

 

Dalal Abdel Gani ............Socialpsykolog, författare, projektledare

Mekanismer och orsaker bakom hedersförtryck och våld i hederns namn. Hedersproblematik i arabisk/palestinsk kontext. Integrationsfrågor
Muna Dahl............... Sociolog,samlevnadsexpert                                                                                
 
Allmän kulturkunskap, specialkunskap hrv, stor kunskap  om värdegrundssamtal med hederstänkande familjer ,Särskild kompetens: utbilda/samtal på arabiska    

Niloufar Farrokh Nia.........Kvinnojourssekreterare

Kvinnojoursarbete, Familjebehandling

Izla Garis....................................   Socionom

Flyktingfrågor och hedersproblematik

Camilla Gunnarsson..........Familjebehandlare inom socialtjänsten

Familjeförändring enligt "Fem Steg:s modellen" Arbete med hedersproblematik i skola och socialtjänst
Lasse "kurator" Johansson..................... Ungdomskurator 
​Råd och stöd i hrv-ärenden, familjeförändring i familjer med hrv problematik, Skolans arbete mot hrv, 

Simone Lindsten....................Jämställdhetsexpert

Jämställdhetsfrågor. Mäns våld mot kvinnor

Lotte Lurie....................................Psykolog

Psykologisk behandling, integrationsfrågor skyddsbehövandes psykiska mående

Farwha Nielsen........................Etnisk Minoritetsrådgivare i Danmark

Hedersförtryck i Danmark. Medling i familjer med hedersproblematik

Lumnije Mehmeti...................Rättsvetare

Hedersproblematik i kosovo/albansk kontext, Integrationsfrågor

Charlotte Persson.................Gymnasielärare

HBT i hedersförtryckande miljöer. Skolans arbete mot hedersförtryck

Seppo- Matti Salonen.........Psykolog

Psykologisk behandling, flyktingskap och integration

Sonia Sherefay ........................Integrationskonsult, författare

Metodik för integrationssamtal med föräldrar, barn och ungdom Skolan och hedersproblem. Hedersproblematik i arabisk kontext , specialkunskap: Egypten

Anna Rösman..............................Advokat

Rättsfrågor gällande hedersrelaterad brottslighet

Åsa Svensson..............................Kurator

Hälso- och sjukvårdens insatser vid hedersproblem Ungdomsmottagningars arbete mto hedersförtryck

Cenap Turunc...............................Socionom/religionsvetare

Hedersproblematiken i turkisk kontext.   Religioners roll, integrationsfrågor

Unni Wikan......................................Professor Socialantropologi i Norge, forskare, författare

Mekanismer och orsaker bakom hedersförtryck och våld i hederns namn. Fadimes, Pelas, Gazhalas mfl:s öden Hedersproblematiken i Norge - uttryck, samhällsinsatser        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


INSTITUTETS LEDNING
Verksamhetsledare
Verksamhetsledarens  uppgifter är

- Att leda det dagliga arbetet, förbereda och följa Verksamhetsrådets sammanträden,

verkställa dess beslut och ta nya initiativ som främjar förverkligande av verksamhets-

planer

- Att handa och främja IMH: s ekonomi och sköta IMH:s alla olika administrativa uppgifter.

 
Verkamhetsledare och huvudansvarig för IMH är
Catarina Berndtsson.

I denna uppgift ligger bl.a.
att vara ekonomisk garant och huvudansvarig för IMH:s verksamhet 
att tillsammans med Verksamhetsrådet utveckla IMH:s arbete
och att på olika sätt främja IMH:s utveckling
 

 
Huvudansvarig för IMH är:
Catarina Berndtsson

 

 LITEN PRESENTATION
AV IMH.S VERKSAMHETSLEDARE​


Catarina är en pionjär när det gäller att skapa skyddade boenden för unga och andra som behöver skydd pga hedersbrott och förtryck. Mellan 2004-12,  var hon chef för uppbyggnaden av Sveriges starkaste skyddsenhet:” Gryning Vårds skyddsboende”. 2013-15 var hon erksamhetschef för Mannegårdens skyddsboende. 
2017-19  fungerarde hon som enhetschef inom socialtjänsten i Angered. Fn. är hon chef för de skyddade boenden som Göteborgs Stadsmission har 
Catarina har under åren fått en unik erfarenhet av en rad olika sidor av arbetet mot hedersförtryck t.ex.: skyddsbedömningar, bemötande av utsatta, stöd/vård till skyddade,  samverkan med socialtjänst, polis m.fl.
Hon har också utvecklats till en mycket uppskattad föreläsare om olika aspekter av hedersförtrycket och hon har haft viktiga uppdrag som handledare och konsult i svåra hedersärenden..
 


Formalia om IMH
Innehar F skattsedel: 
Org nr: 559069-6711
Momsregnr/VAT nr 1655906967112 Bankgiro 232 - 6171
0702 97 76 14  epost: heder.imh@gmail.com  
http://www.institutetmothedersförtryck.se/

 

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro: 232-6171