Metodmaterial

och andra viktiga dokument för arbetet mot hedersförtryck och våld i hederns namn. Hjälp gärna till med att komplettera genom tips till IMH: heder.imh@gmail.com

OBS  IMH PRESENTERAR DESSA UTAN ATT TA STÄLLNING TILL DERAS  INNEHÅLL.... DET FÅR DU SOM LÄSARE GÖRA SJÄLV!!!

Metodikmaterial från andra länder t.ex. England, Norge och Danmark finner du under de internationella flikarna 

Kompletteringsarbete sker fortlöpande

 
Metodmaterial i arbetet
mot hedersförtryck

(klicka på understrukna ord så kan du ladda ned materialet)


 
FEM STEG för att förändra i familjer där barn utsätts för hedersförtryck och brott.                         Metodmaterial för familjeförändring Lst Västra Götalands län  2009

Asylrätt,kön och politik Handbok för handläggning.
                                                 Rådgivningsbyrån för asylsökande o flyktingar 2008


Handbok skola social 
    Kommunalt ex  för skolas och socialtjänsts arbete i Borås  stad

Handbok skola social   Kommunal ex för skolas och socialtjänst arbete. Trollhättan 2006

Handbok för socialtjänsten.   Banbrytande material Lärgedalen/Angered/Göteborg 2005

Handbok för åklagare vid hrv brott. Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum/Gbg 2006

Handbok skola och socialtjänst. . "Våld i hederns namn" Lst Östergötland 2014

Handbok hälso o sjukvård,   Jour et Nuit  Lst i Skåne och Östergötland  2007

Handbok kommunal allmän .    Landskrona 2014

Skolans metodik mot hrv
  av "Lasse-kurator"Angeredsgymnasiet 2003

Konfliktlösning i familjer. - exempel   Integrationsverket 2002

Socialtjänstens arbete hrv  . Meddelandeblad Socialstyrelsen 2002

Socialtjänsten arbete hrv. "När man krockar". Lst Uppsala län, Uppsala kommun

Riskbedömning hrv.-ärenden  "PATRIARK" . Henrik Belfrage, Rättspsyk reg klinik
                                                                                               Sundsvall

Att påverka pojkar.  Projektet "Pojkar blivande män" . Biskopsgården/gbg, Lst VG-län
                                               2003-05

Att Informera om  hrv för nyanlända. Projekt Salaam.  Lst Stocvkholm 2008-09

Riskbedömning vid stalking.  SAM.svensk variant   Henrik Belfrage Rättspsyk reg klinik
                                                                                Sundsvall

Riskbedömning hrv-ärenden . Metodik för socialtjänsten. Lst Stockholm. 2008

Riskbedömning MANUAL . Gryning och Krutons skyddsboenden.

Skyddade personuppgifter.  Anvisningar/råd Skolverket 2011

Skolans ansvar mot hrv.   "Starkare än du tror"   Skolverket 2003

Dialog ungdom sex,samlevnad hrv.  Ungdomsmottagningar i Göteborg 2006

Vägen ut från familjevåld.   Handbok  Kvinnojouren Stina Järfälla sthlm Lst Sthlm

För skyd,stöd och rehab av hrv utsatta.  "Våga göra skillnad" .  Lst Östergötland 2011

Mindre kommuna metodik i arbete mot hrv . "Våga stå kvar".  Lst Östergötland 2012

Samverkan mot hrv Metodstöd.  Vägledning Lst Östergötland 

Skolan,  metodstöd för att skapa handlingsplan mot hrv.   Lst Östergötland

Socialtjänstens metodik. "Vänd dem inte ryggen" Utbildningsmaterial
                                                                                                                   SOCIALSTYRELSEN 2014

Om flickors livsutrymme. "JAG".   Landstinget Ö Götaland, Lst Östergötland

Vem har sagt något om kärlek info om en lärarhandledning    2021

 Våld i hederns namn - metodstöd för skola och socialtjänst
. Lst Östergötland

Du är född att göra skillnad - stöd till utsatta och handledning hjälpare.
Melissa Delir...... Lst Östergötland

Man vill ju finnas - stöd till dem med skyddade personuppgifter
Lst Östergötland


Stjärnlösa nätter - studiematerial till boken     Lst östergötland

Könsstympning: Våga se!    Vägledning för handling.  
    Lst Östergötland 2015


GRATIS PUBLIKATIONER, som kan beställas i pappersformat,  finner du på Nationella enheten för arbetet mot hedersförtryck hos Länsstyrelsen i Östergötland. LÄNK HÄR

Exempel på informationsmaterial för dem som är utsatta för hedersförtryck finns nedan:

Stöd till utsatta.  Rikspolisstyrelsen och Lst
                             Östergötland 2013

Får jag gifta mig med vem jag vill?    
                              Ungdomsstyrelsen 2012

Äkta makar .         Ungdomsstyrelsen 2012

 

Så har vi tänkt

Olika personer som ligger bakom

viktigt metodarbete har här en

plats att antingen själv eller via

intervju berätta hur metodiken

vuxit fram och hur man funderat

Vill du berätta något här?

kontakta då:

heder.imh@gmail.com

Så jobbar vi
Under denna rubrik kommer vi att lyfta fram goda exempel på hur professionella inom olika samhällsområden arbetar metodiskt och genomtänkt med olika aspekter av hedersrelaterad problematik. Detta kan antingen ske genom att man själv skriver om sitt sätt att arbeta eller att det sker genom intervju. De som själva vill bidra med egen berättelse sänder denna till IMH via adressen: 

heder.imh@gmail.com

"Med fötterna i två världar" 

Metodik för Ungdomsmottagningars arbete mot hedersförtryck

Ungdomsmottagningar (UM) över hela landet möter ofta ungdomar som utsätts för olika former av hedersförtryck. Ungdomsmottagn ingen för de invandrartäta nord-östra stadsdelarna i Göteborg (Angered och Bergsjön) såg därför tidigt behovet av att utveckla metoder för att se, förstå och stödja dessa ungdomar. Sin metod sammanfattade man i modellen kallad: Med fötterna i två världar". Det är en modell som både behandlar arbetet vid enskilda samtal och  vid idalogarbete i grupp 

 

Åsa Svensson , numera enhetschef på Ungdomsmottagningen för östra Göteborg, är en av dem som var med och arbetade fram denna modell och som har stor erfarenhet av hedersproblematiken. Hon berättar här lite om denna arbetsmodell.

 

Kan du berätta lita om huvudpunkterna i arbetsmodellen "Med fötterna i två världar"?
 

Modellen bygger på att våga möta det man möter och att ha en beredskap för att ta emot det man får veta. Genom frågeformulär som grund för frågor som ställs i mötet med den unge får medarbetarna viktigt information om hur förtryck och hot ser ut. Ett handlingsprogram har framarbetats i olika steg för hur medarbetarna ska agera. Vilka insatser som UM kan erbjuda och vilket ansvar man har är definierat. Viktigt är bemötandet så att den unge känner sig sedd och trygg och att korrekt information ges ut.

Ni har säkert följt upp arbetet enligt denna modell på olika sätt. Vad visar dessa uppföljningar för resultat?
 

Två studenter på socialpedagogiska programmet skrev en uppsats/gjorde utvärdering av just användandet av frågeformulär vid det enskilda mötet. Den visar på att medarbetarna kände sig tryggare att ställa frågorna. Man kunde inte heller blunda för problematiken utan var tvungen att vidta åtgärder allt ifrån info, stödsamtal, behandlingssamtal, anmälan socialtjänsten mm.

De intervjuade ungdomarna (5 flickor) uttrycker alla att det kände sig väl bemötta och sedda av medarbetarna på UM. De tyckte också att det blivit lugnare hemma efter att de fått prata om sin situation på UM. Studenternas och vår tolkning var att flickorna blivit tryggare när de träffat personal som förstod deras svårigheter och kunde ge dem rätt information och handlingsberedskap.

Nationellt finns ju särskild handbok för hälso- och sjukvårdens arbete mot hedersrelaterat våld. I vilken grad har ni inom UM användning för den och vad tror du den betytt för hälso- sjukvårdens arbete med denna problematik?
 

Vi på UM har använt denna endast till en del eftersom avsnittet om UM:s arbete bygger på våra egna framarbetade metoder. Däremot har jag uppfattat att man på andra ställen inom hälso- och sjukvården haft god nytta av den. Förövrigt en väldigt bra handbok.

Sett utifrån din UM horisont. Hur ser du allmänt på utvecklingen av hedersförtrycket och ungdomars protester/uppror mot detta. Ser du några tendenser?
 

De senaste åren har det blivit färre som kommer för frågor kring anatomin. Fler och fler har kunskaper kring oskuldsbegreppet, hymen och att alla inte blöder vid sitt första samlag. Däremot så fortsätter unga komma med frågor kring sina rättigheter och med berättelser om förtryck och hot. Unga med akut problematik har blivit färre och då är ju funderingen om andra instanser runt om blivit bättre på att handskas med frågorna. Upptäcks ungdomarna och deras situation redan i skolan?

Till slut. Vad tycker du är viktigast för UM i Sverige att utveckla när det gäller just att se och stödja de ungdomar som drabbas av hedersförtryck?
 

Jag tror att våga möta det man möter och ha en handlingsplan hur man agerar är mycket viktigt. Det räcker med att man möter en ungdom och handlar fel för att det ska bli katastrof. I beredskapen ingår även att veta vilka samhällets övriga insatser ser ut, såsom att känna till sin socialtjänst. Sist men inte minst är det viktigt att inte "tappa bort frågan" ibland allt annat som man ska fokusera på. Håll frågan levande och uppdatera rutiner!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annette Olsson om:

Åklagares metodik vid arbete med hedersrelaterad brottslighet:

" Åklagarna är mer uppmärksamma idag"

Åklagarna runt om i Sverige har sedan 2006 en egen Handbok som stöd vid handläggning av hedersrelaterade brott. Annette Olsson, Vice Chefsåklagare vid Göteborgs åklagarkammare, var en av skaparna bakom denna handbok. Hon har dessutom under  flera års tid arbetat med utbildningar för åklagarna när det gäller detta problemområde. Här ger Annette några synpunkter på detta arbete och läget

Du var ju i ledningen för den process som ledde fram till skapandet av en handbok för åklagare när det gäller med hedersrelaterad brottslighet. Hur har denna handbok tagits emot av åklagare, används den, vad kan den ha betytt?

- Av den respons jag fått av åklagare i landet (främst de som gått kursen) uppfattar jag att handboken används och uppskattas.

De senaste åren har ju en hel del utbildningar om hedersproblematiken skett för åklagare och handboken blev ju klar 2007. Det betyder ju att åklagare rimligen nu borde vara mycket mer kunniga och alerta när det gäller att "se" problemet och att utreda och lagföra brott med hedersmotiv. Så vad är din bedömning, är åklagarna på tå i den här frågan numera?
- Närmare 200 åklagare har gått kursen och samtliga har varit väldigt uppskattande i kursutvärderingen så jag är övertygad om att de är mycket mer uppmärksamma idag än före utbildningen. Numera ingår ett antal timmars utbildning om heder i vår grundutbildning så alla unga åklagare får översiktlig kunskap förmedlad till sig på ett tidigt stadium. Däremot tycker vi alla att det ofta är väldigt svåra mål även om vi har bättre kunskap idag än i början av 2000-talet.

- En viktig aspekt vid åtminstone grövre hedersrelaterad brottslighet är att det ofta finns medhjälpare och därmed medbrottslingar. Ghazalafallet i Danmark 2005 visade detta väldigt klart och där dömdes ju också flera medhjälpare. Hur ser du på just åklagarnas uppgift att upptäcka och lagföra sådana medhjälpare/medbrottslingar vid hedersbrott i Sverige. Är det numera en självklarhet att beakta även denna aspekt?

Ja, medvetenheten om att det kan vara flera gärningsmän och medhjälpare är hög! Det innebär  dock inte att vi alltid lyckas bevisa detta. Dessutom är det ju så att det inte går att generalisera utan det kan alltid finnas varianter och olika grader av hedersinslag så vi måste alltid fokusera på det enskilda fallet och vad vi då kan visa för konkreta omständigheter och bevis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

På flykt till skyddat boende

Metodmaterial som

inte är tillgängligt i

PDF format

( hör av er om ni känner till annat viktigt metodmtl till IMH:

heder.imh@gmail.com    )

Barnen i våra hjärtan

För samtal om viktiga samhälls-och familjefrågor´med föräldrar som har utländsk bakgrund Författare: Sonia Sherefay 2002.

Förälder i det mångkulturella Sverige

En utveckling av "Barnen i våra hjärtan" som fungerar som underlag vid attitydpåverkande samtal med traditionellt tänkande vuxna.

Av Sonia Sherefay 2011

 

"Med fötterna i två världar"

Metodik för Ungdomsmottagningar

i dessas arbete för ungdomar som

utsätts för hedersförtryck.

Materialet finns i två olika häften:

"Handbok i dialoggrupper" och "Handbok för det enskilda mötet

Handböckerna kan beställas från

Ungdomsmottagningen Gamlestaden Östra Göteborg  Telefon 031-365 35 17

 

 Medling i familjer:

DANSK METODBOK:

"Tværkulturel Konfliktmægling - Familiekonflikter blandt etniske minoriter"

Författare: Farwa Nielsen. Tværkulturel rådgiver og konfliktmægler

Hans Reitzels Forlag

Se mera om metoden:

www.ewc.dk 
EN MODELL FÖR

INTEGRATIONS-SAMTAL

 

Sonia Sherefay, Integrationskonsult, som genom sitt arbete givit viktiga bidrag till kunskapen om hur samtal kan ske om realtionsfrågor med invandrar-föräldrar.

Det kan t.ex. gälla om barns rättigheter, föräldrarollen, hedersförtryck och olika andra aspekter om hur det är att leva som förälder och barn i Sverige. Sonia har under lång tid fungerat som både samtalsledare, föreläsare och utbildare när det gäller sådana här "integrations-samtal".

Hon har också skrivit flera böcker om detta. Här berättar Sonia lite om dessa böcker

 

Du har ju nu skrivit flera viktiga böcker som kan användas som underlag vid samtal med i första hand invandrade föräldrar. Kan du först berätta lite om din första bok " Med barnen i våra hjärtan" Vilket är huvudinnehållet och hur kan den boken användas?
 

S: Huvudinnehållet i "Med barnen i våra hjärtan" är, att föräldrar ska våga diskutera eventuella problem som kan uppstå vad gäller relation föräldrar-barn/ungdomar i ett nytt land. Målet är att därefter upptäcka egna lösningar och nya möjligheter .

Kan du säga något om hur den tagits emot ute på skolor där den använts?
 

S: Mina böcker är underlag till studiecirklar därför har de i första hand spridits till olika studieförbund runt om i landet såsom Studiefrämjandet, ABF mm.

Även lärare i SFI skolor och på folkhögskolor har arbetat med mina böcker.

Vet du i vilka skolor och i vilken omfattning man fått igång samtal med stöd av "Barnen i våra hjärtan?


S: Ja, över åren är det åtskill-iga skolor som använt boken. Det har t.ex. skett i Örebro där satsningen också lett till utvärdering av arbetet med bra resultat. Den som vill veta mer om detta kan t.ex. kontakta Karin Ekermann tel 0703 99 87 53 för mer information.

På vilket sätt har just den boken stimulerat till samtal om just hedersförtryck och våld i hederns namn? 


S: Genom mina träffar med föräldrar runt om i landet och genom spridning av FUGA modellen.

Din nya bok från 2011 heter ju. "Förälder i det mångkulturella Sverige – utmaning och möjligheter" Kan du berätta lite om innehållet i den boken?


S: är längre och avslutas med reflektioner och diskus-sionsfrågor. Hedersrelaterat våld har ett kapitel för sig med FAKTA och information.

Vilka är just den bokens syften och målgrupper?


S: Syftet med boken är att föräldrar ska lära sig hantera de olika faser och mekanismer som uppstår när man lever i exil i Sverige, vilka likheter finns och vilka är de olikheter som förvirrar.

Nu är den ju ganska ny, men har du märkt några reaktioner på att arbeta med just denna bok som samtalsunderlag?


S: Bara positiva reaktioner.

Till slut:

Hur kan intresserade få tag i dina böcker och hur kan de få ta del av dina stora erfarenheter av dialogarbete med invandrade föräldrar?


S: Den senaste boken

" Föräldrar i det mångkultur-ella Sverige" och min första "Med barnen i våra hjärtan" kan beställas från mig på tel 0706 89 05 88 eller via hemsidan: www.sherefay.se. Vill man ha kontakt för föreläsningar eller något annat så används samma telnr och hemsida

Min bok nr 2 med nästan samma namn som nr 1: " Barnen i våra hjärtan" kan man beställa via Rädda Barnen.

Detv svåra valet / skulptur "Cornelia Form o Fantasi"

 

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232 - 61 71