Utredningar, undersökningar

och rapporter

Här presenteras exempel på en mängd olika undersökningar, utredningar och rapporter.

Alla är välkomna att komma med förslag till komplettering.Det sker till IMH via:         heder.imh@gmail.com

 

OBS IMH HAR INGET ANSVAR FÖR RESPEKTIVE UTREDNINGS/RAPPORTS INNEHÅLL..... DU FÅR SJÄLV VÄRDERA DESSAS VÄRDE

OBS Internationella undersökningar, rapporter etc finns under den
internationella fliken  
 

Några utredningar, undersökningar,
kartläggningar, rapporter om hedersproblematik  
               

( komplettering sker fortlöpande)
klicka på understrukna ord


Socionomutbildningen och dess behandling av hedersförtryck 2018 IMH

Amandarapporten om 2020 HRVarbetet i Göteborg

Kartläggning bland unga
i Uppsala 2018 visar på utbrett hedersförtryck

Avgörande livsfråga , kartläggning av hedersförtryck i Västra Götlands län 2003. Lst VG-län

Stödinsatser för förövare -  Delrapport Umeå Universitet 2007

 Insatser mot hrv 2003-08  Delrapport  Insatser mot hrv 2003-08  - Umeå Universitet 2008

Skolans insatser mot hrv   - Delrapport. Myndigheten för skolutveckling 2006

Ett eget liv  - kartläggning av förekomsy av hrv i Göteborgsregionen -2002 Lst VG län                      
Frihet och familj - IMS -rapport om ungdomar i skyddat boende  2007                                                                 
Gift mot sin vilja  Undersökning av förekomsten av arrangerade äktenskap mot någons vilja
(dvs tvångsäktenskap)   - Ungdomsstyrelsen 2009

Gift mot sin vilja . Slutrapport om projektet, Lst Östergötland 2015

"Mot någons vilja "    Rapport över Ungdomsstyrelsen insatser 2010-12

2018 års skärpta lag mot barnäktenskap

Hotrapport
- Kartläggning av förekomsten av hot mot tjänstemån i samband med hrv-ärenden inom VG-län 2005

Insatser mot hrv i sex länder  - IMS 2006

Stress och trauma. Undersökning av PTSD-förekomst bland skyddade pga hrv. Lst VG 2009

Rätt till sin egen kärlek - Kartläggning av situationen för ungdomar som utsätts för hrv pga sin sexuella läggning. Lst VG 2004

Kompetensutveckling och samverkan. Undersökning  av skolans och socialtjänstens arbete mot hrv  i Västra Götalands län . Lst VG 2007

Nationella Kompetensteamet   Delrapport 2015.  Lst Östergötland 2015

Frihet och ansvar .Undersökning av gymnasieungdomars upplevelse rätten att bestämma över sina egna liv, Bedömning av hrv utsatthet.  Socialstyrelsen 2007

 Människohandel, barnäktenskap, tvångsäktenskap.   SOU 2008:41,  kritiserad utredning som ersatts av annan ( SOU 2012 :35)

Skyddat boende för hrv-utsatta inom Gryning Vård. Utvärdering 2007. Lst VG

Arton projekt mot hrv i Stockholm under 2003-04. Rapport 2005 Lst Sthlm

Om polisens utredning i hrv ärenden. BRÅ rapport 2012

.Förebygga hedersrelaterat våld .     Utvärdering tre projekt i VG län 2013

Förebygga  hedersrelaterat våld - slutrapport 2015   Rapport Lst  Östergötland

Förebygga hedersvåld - goda exempel från Stockholms län.  Lst Sthlm 2011

Hedersförtryck i LIbanon,Syrien och norra Irak. Rapport från Röda Korset 2009

Hedersvåld mot ungdomar pga sexuell läggning. Rapport Lst Skåne 2004

Arbete mot hedersvåld . Rapport Kommunförbundet Stockholms län 2007

Låt oss tala om flickor. Rapport Integrationsverket 2000

Partierna om tvångsäktenskap. Rapport Män Mot Hedersförtryck/MMHF  2010

Skyddat boende nationellt samråd       Rapport Lst Stockholm 2008

Patriarkala enklaver   Rapport Integrationsverket 2003

Projekt mot hrv Stockholm.     Rapport Lst Stockholm 2006.

Förebyggande projekt mot hrv i Västra Götaland.    Lst. VG-län 2005

Saraprojektet förebyggande2004-07. Rapport  Lst Stockholm 2008    

Skyddat boende för hrv utsatta.   Nationell rapport.  Lst i Sthl, VG-län   och Skåne 2011 

Skyddat boende för hrv utsatta.  Nationell rapport. Lst i Sthlm, VG-län och Skåne 2004

Attitydpåverkan,  projekt Alina och Josef.   Rapport Lst Stockholm 2008


Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap  SOU 2012:35

Tvångsgiften .     Rapport från Migrationsverket 20112

SFI Förebyggande värdegrundsprojekt.    Slutapport   Göteborgs stad 2006

Dialog vid tvångsäktenskap.  Rapport Institutet för samfundsforskning Norge  2011

Det handlar om kärlek  - förebyggandeprojekt  slutrapport Lst Östergötland 2013

VAD FÅR SOCIONOMSTUDENTER LÄRA SIG OM HRV? Undersökning gjord av iMH 2015

Våga göra skillnad delrapport 2012  .  
Utbildningsprojekt Lst Östergötland 

Våga göra skillnad delrapport 2014       Utbildningsprojekt Lst Östergötland

Våga göra skillnad. Slutrapport 2015.  Utbildningsprojekt Lst Östergötland


Behovet av insatser mot hrv.      Rapport/bedömning nationell. Lst Östergötland 2007

Polisens utredningar vid  hrv brott.  Rapport från BRÅ  2012

FN rapporter om hrv 1993 -2002

​Hederstraditioner i svensk kontext  . Forskningsrapport FOU Nordväst 2008

Personals möte med utsatta flickor.   Undersökning/rapport Lst  Stockholm  2006

Skyddat boende för hrv-utsatta . Utvärdering  Kruton/Stockholm, Uppsala Univ  2009


Det handlar om olydnad.  Rapport Rädda Barnen  2004

Slutrapport om den försträrkta insatsen till unga  när det gäller
tvångsäktenskap och barnäktenska
p
     Lst Östergötland 2015

Könsstympning. Sluttrapport  om uppdraget att stärka arbetet mot könsstympning av flickor ochj kvinnor           Lst Östergötland 2015

Det nationella kompetensteamet - delrapport 2015.    Lst Östergötland 2015 

NATIONELL STRATEGI MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK... SOU 2015:55


Kriminalvården och dömda för hedersbrott - forskningsrapport med åtgärdsförslag. Kriminalvårdfsstyrelsen juni 2015 

Hedersförtryck i Kronobergs alla kommuner.  Kartläggning sept  2015 Lst Kronobergs län

Studien elvahundra      Länk till  Rapport från undersökning av förtryck i förorter.   Våren 2016 
                                        från "Varken Hora eller kuvad"

Oskuldskontroll 1
Oskuldskontroll 2

Uppsatser 

om hedersförtryck

Nedan  examens-arbeten och andra akademiska uppsatser som finns i PDF- format

 

Har du tips om sådan uppsats sänd den till: heder.imh@gmail.com

så kan den hamna här och läsas av flera.
 

OBS IMH ansvarar inte på något sätt för uppsatsernas

innehåll. Du tar själv ställning till detta,

 

Nedan

presenteras

40 uppsatser
 

 Nedan teckningen  " BAKOM"   av Dalia Yassin      Kontakt:   yassindal@gmail.com;

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232- 6171