IMH:s Utbildningar för dem som möter hedersproblematik i arbetet

Många viktiga specialutbildningar för olika yrkesgrupper. LIksom flera utbildningar med inriktning på särskild problemartik såsom t.ex. Integration och hedersproblematik,  Samverkan i arbetet mot hedersproblematik, Om HRV/HBT problematik mm mm Läs   Utbildningskatalogen                                 

Hög tid att fundera över IMH:s utbildningar för våren 2020
Det gäller t.ex den unika
"Tre dagars spetsutbildningen om socialtjänstens  arbete mot hedersförtryck"  
Kontakt: heder.imh@gmail.com  
tel 0702 07 76 14 eller 0731 73 00 76 
Referenter från några kommuner där "Tre dagar" genomfördes under 2016-18 
Helsingborg  
Susanne Johansson/Sektionschef
Susanne.Johansson@helsingborg.se
Lidköping
Jenny Kron, Metodutvecklare VINR
Jenny.Kron@lidkoping.se
Höganäs
Ellinor Innala, Socialsekreterare
ellinor.innala@hoganas.se 

Referenter från deltagare i "Tre dagar" i Göteborg under 2019
Eksjö

Penilla Granath Socialsekrterare VINR
pernilla.granath@eksjo.se;
Strömstad

Sandra Almestrand Socialsekreterare IFO
sandra.almestrand@stromstad.se;
Härryda
Johanna Almqvist-Larsson Planeringsledare VINR

johanna.almqvist-larsson@harryda.se
Färgelanda
Sofia Larsson  1:e socialsekreterare IFO

sofia.larsson@fargelanda.se
Gullspång
Elisabeth Nord  1:e Socialsekreterare
elisabeth.nord@gullspang.se

Kolla om hur utbildningen utbildning markerade start på en ny stark satsning i Helsingborg
LÄS OM DETTA I

HELSINGBORGS DAGBLAD 1/12-16
                                                                               

Mer aktuellt än någonsin!
Stärk er kunskap i att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.   Beställ någon av IMH:s kvalificerade utbildningar
  .....   bokningar sker fortlöpande

 IMH:s olika utbildningar

 KLICKA :  HÄR   så kommer du till:  

IMH:S UTBILDNINGSKATALOG

SÅ FINNER NI MÅNGA INTRESSANTA UTBILDNINGAR

 

Allmän info om några av IMH:s kvalificerade utbildningar:
"TRE DAGARS SPETSUTBILDNING OM SOCIALTÄNSTENS ARBETE MOT HEDERSFÖRTRYCK"
Se kort  information i spalten till höger...................................
och läs mer i
IMH:s Utbildningskatalog


 

"Sex dagar om "Fem steg" -

Kurs om förändringsarbete enligt modellen Fem Steg för förändring i familjer där barn behöver skyddas pga hedersförtryck.. Kursen är den enda i sitt slag i Sverige och därmed också den mest avancerade utbildningen som finns vad gäller arbete enligt Fem Steg

Kursen vänder sig i första hand till personer med social utbildning/arbete och/eller socialt engagemang. Viss kännedom om hedersproblematiken är viktigt för deltagandet.

Kursen erbjuder teoretisk grundkunskap och omfattande praktiskt utbildning där deltagarna följer och tränar de olika stegen genom i ett särskilt övningsärende.

Kursen "Sex dagar om Fem steg" genomförs både hos IMH i Göteborg och som utbildning på hemmaplan hos intresserad socialtjänst eller annan. Antalket deltagare i denna kurs är min 8 och max 12   Se – särskilt om kursens innehåll i nedan 

"Åtta dagars Spetskompetensutbildning om hedersförtryck"

Spetskompetensutbildningen "Det går att förändra" även kallad "Spetsen" bygger vidare på det koncept som skapats och utvecklats av Lasse "kurator" Johansson för Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Inom den ramen har kursen redan genomförts framgångsrikt i tre omgångar. Över

400 handläggare från skola socialtjänst, hälso- och sjukvård m.fl. deltog

Kursen vänder sig även nu till i första hand professionella inom områden där man kan möta ungdomar och familjer med hedersproblematik

Kursen genomförs över åtta heldagar. Förutom grundläggande teoretisk kunskap om hedersproblematiken får deltagarna kunskap om viktiga arbetssätt inom alla viktiga

samhällsområden. Under kursen erhålls viktigt skriftligt studiematerial. Utbildningen består av både föreläsningar och gruppdiskussioner. Mycket erfarna och kunniga från olika samhällsområden deltar som föreläsare.

Kursen genomföras på hemmaplan i beställande kommun. Socialtjänst eller annan kommunal eller statlig myndighet ansvarar då för det praktiska arbetet. Antalet deltagare för denna kurs är min 50 och max 100I
( Se vidare i   IMH:s AKTUELLA UTBILDNINGSKATALOG

 

Och här är några ex på IMH:s specialutbildningar som går över en till tre dagar:

"Två dagar för samverkan i arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i enskild kommun"

En utbildning som lägger grunden till en stark samverkan i enskild kommun.'

Syften:   Kunskapshöjning. Allmän stärkt samverkan. Bygga nätverk och starta

särskild samverkansgrupp Deltagare: Socialtjänst. Polis, BUP, UM, Mödravård, Kvinnoklinik, Vårdcentral,Elevhälsa, Kvinnojour, Fritid m.fl enligt socialtjänstens bedömning

Inbjudare: Socialtjänsten

Inehåll bl.a

- Information och samtal för samsyn om hedersproblematiken

- Genomgång av centrala principer för fyra myndigheters insatser mot hedersförtryck. Inbjudna expertföreläsare informerar om t.ex. skola, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård

- Vi lär av misstag och av varandra för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

- Så jobbar vi med hedersproblematik just nu Alla deltagande verksamheter redovisar

- Så vill vi samverka i framtiden i vår kommun.

- Principer, förebyggande, ärendesamarbete, akutinsatser, resurser, former.

- Förslag för framtida samarbete i ett nätverk och i särskild samrådsgrupp

- Fördjupning om särskilt viktig aspekt av hedersproblematiken i den enskilda kommunen
 

" Introduktion om FEM STEG........SPECIAL FÖR SOCIALTJÄNST"

En introduktionsutbildning om "Fem Steg" speciellt utformad för socialtjänstens behov. Viss förkunskap om hedersproblematiken krävs. Dagen innebär förutom grundläggande kunskap om familjer ,som utsätter sina barn för hedersförtryck, också en särskild genomgång av innehållet i modellens alla steg. Erfarenheter av konkret arbete enligt modellen presenteras. Flera intressanta och tankeväckande gruppdiskussioner genomförs under kursen. Utbildningsdagen genomförs uteslutande på orten där intresserad socialtjänst verkar. Max deltagare: 30
 

"Fem steg med SÄRSKILD KULTURFÖRDJUPNING"

Heldagsutbildningar: Förmiddagen ägnas åt introduktion i arbete enligt modellen "Fem Steg" inklusive reflektioner i grupp, Förkunskaper om hedersförtryck behövs

Eftermiddagen ägnas uteslutande åt fördjupning av kunskap om hedersförtryckets uttryck i olika kulturella kontexter. Följande kontextfördjupningar erbjhuds fn:: Kurdisk, Kosovo/albansk, Assyrisk/Syriansk, Utbildningsdagen  genomförs på de orter där intresserad socialtjänst verkar. Deltagarantal max 30
 

"Hedersförtryck och HBT"

 En unik utbildningsdag som sätter fokus på situationen för hbt-ungdomar i hedersförtryckande familjer och miljöer. Kursen svarar på frågan: Hur kan vi stödja ungdomar som pga sin sexuella läggning/könsidentitet riskerar att utsättas för förtryck och våld i hederns namn? En heldag med detta tema har följande innehåll
- Hedersförtryckets mekanismer och uttryck i allmänhet
- Synen på hbt i länder där hedersförtryck är en vanlig del av familjeliv och samhälle
- Agerandet mot hbt personer i miljöer präglade av hedersförtryck
- Olika religiösa motiv för att stärka hedersförtryck mot hbt personer
- Komma ut processen i allmänhet och specifikt för ungdomar
- Dubbelt utanförskap - dubbelt förtryck
- Så illa kan det vara – konkreta fall
- Hur kan olika samhällsverksamheter stödja hbt-ungdomar i hedersförtryckande miljöer?
 

"FÖRÄLDER I DET MÅNGKULTURELLA SVERIGE"
- En modell för värdesamtal med föräldrar från olika kulturer-

Om bl.a

- Exilen och migrationsprocessen, förändringar i familjestruktur, barnuppfostran i ett nytt land, kultur, tradition och religion, lagar, förskola och skola i Sverige

- Hur förebygga hedersrelaterat våld?

- Kultur, religion och tradition – en öppnande eller låsande kraft?
En utbildningsdag med utgångspunkt från böckerna: "Föräldrar i det mångkulturella Sverige" och "Barnen i våra hjärtan" av och med författaren och föreläsaren Sonia Sherefay

 
TRE DAGAR OM SKOLANS ARBETE MOT HEDERSFÖRTRYCK
- Ger grundskap om hedersförtryckets mekanismer, orsaker och uttryck 
- Går igenom hur elevhälsan, lärare med flera kan agera för att upptäcka hedersförtryck och stödja/skydda utsatta
- Lägger särskild vikt vid skolans förebyggande arbete och skolans samverkan med andra
-
Gruppsamtal om  avidentifierade ärenden, att göra en handlingsplan  mm


TVÅ DAGAR OM FRITIDSLEDARES ARBETE MOT HEDERSFÖRTRYCK

- Ger grundkunskap om hedersfötryckets mekanismer och olika uttryck
- Behandlar ur olika aspekter hur fritidsledare kan upptäcka hederrsproblematik,skydda och stödja utsatta och arbeta förebyggande
- Lägger särskild vikt vid samverkan med socialtjänst, skola och andra aktörer


Kvalificerade utbildningar under utveckling

 - Utvecklad kurs om hälso- coh sjukvårdens arbete
-  Bemötandet av utsatta

"Sex dagar om Fem steg"

Utbildning för förändringsarbete i familjer där barn behöver skyddas pga hedersrelaterat förtryck och våld

Ett specialerbjudande till SOCIALTJÄNSTEN

Institutet Mot Hedersförtryck erbjuder socialtjänsten i XXXXX.......kommunerna att i någon av era kommuner genomföra den unika utbildningen "Sex dagar om Fem Steg" Genom er samverkan begränsas era kostnader Utbildningen ger deltagarna en efterlängtad modell att arbeta efter när det gäller att förändra i familjer där barn utsätts för heders-förtryck och våld." Fem Stegs modellen" är skapad inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom en lång process där ett stort antal kunniga personer varit inblandade. Den slutliga utformningen av "Fem Steg" har skrivits av Mikael Thörn och Lasse "kurator" Johansson. Sedan 2009 har modellen använts med i familjearbete för ett stort antal ungdomar som skyddats pga hedersförtryck. Så här ser vårt erbjudande till er ut:

Ort och lokal för utbildningen

Ni bestämmer var och ni betalar eventuell lokalkostnad


Tidpunkt och tempo för utbildningen

Ni bestämmer. Alla varianter är möjliga, men vi föreslår ett tempo om 1 - 2 dagar varannan vecka för denna utbildning

Deltagare är max 12 – minst 8

Ni fördelar antalet mellan er och utser deltagare, som ni t.ex. anser bör kunna jobba vidare enligt Fem Steg efter kursen

Deltagares fika/lunch

Fika dras av den totala ersättningen, men ni fixar det hela Lunch ingår ej – betalas av deltagarna själva eller av er.

Material:

"Fem Steg" och ett stort/unikt arbets- och studiematerial . Extrabok: "Föräldrar i det mångkulturella Sverige"

Allt studiematerial ingår den totala ersättningen för hela kursen Deltagarna kan också under kursen låna böcker och annat material om hedersförtryck och våld

Kostnad:

Kostnaden för  "Sex dagar om Fem Steg" varierar. Detta beror på eventuella behov av resor, logi mm. Total kostnad för hel kurs och per deltagare diskuteras när kursbeställning sker och särskilt avtal träffas i varje enskilt fall

 

Utbildare

Lasse "kurator" Johansson med drygt 20-år av arbete mot hedersförtryck bakom sig, en författare till Fem Steg och med ny och bred erfarenhet av familjearbete enligt den modellen. Mycket engagerad och kunnig föreläsare och rådgivare inom problemområdet

Innehåll i utbildningen "Sex dagar om Fem Steg"

Genom föreläsningar och studie- och arbetsmaterial erhålls en grundlig genomlysning av alla centrala aspekter av hedersförtrycket och av förändringsarbete

enligt "Fem Stegs modellen". Under kursen ges rikligt med möjligheter till reflektion både enskilt och i grupp. Deltagarna arbetar under hela kursen både

med teorin för "Fem Steg" och med praktiska övningar enligt dess principer. Särskild praktisk träning sker bl.a. genom rollspel i ett avidentifierat ärende.

Deltagarna har också samtal med den verkliga huvudpersonen i det ärendet. De får även en särskild fördjupning i önskad aspekt av arbetet mot heders-

förtryck. Särskilt kursintyg utdelas

Dag 1                    Nödvändig grundkunskap

Hedersförtryckets allmänna och specifika mekanismer. Vilka är de utsatta?

Karaktäristika för gruppcentristiska familjesystem med hedersproblem och i det perspektivet: " Grunderna i Fem steg"

Gruppsamtal om olika aspekter av hedersproblematiken

Dag 2                      Steg 1 enligt Fem steg.

Teorigenomgång – principer, innehåll, fallgropar vid Steg 1 samtal

Självreflektion om barns rättigheter

Presentation av övningsärende

Steg 1: Praktisk träning i övningsärendet: Bedömningssamtal med utsatt/skyddad

Dag 3                      Steg 2 enligt Fem Steg

Teorigenomgång – principer, innehåll, fallgropar vid Steg 2 samtal

Praktisk träning i övningsärendet: Bedömningssamtal med pappa och mamma

Dag 4                      Steg 3: enligt Fem steg.

Teorigenomgång: Analys bedömning – principer

Analys- och bedömningsträning i olika avidentifierade ärenden.

Praktisk träning i övningsärendet: Bedömning och utskrift av analys/bedömning

Dag 5                       Steg 4 : enligt Fem steg

Genomgång av olika insatsers innehåll och av handlingslinjer i olika situationer

Praktisk träning i övningsärendet: Utarbetning av en konkret handlingsplan

Arbete med att skapa familjeöverenskommelse. Reflektion över frågor att fokusera kring och sätt att samtala om särskilt känsliga frågor

Dag 6                       Steg 5 enligt Fem steg

Uppföljning och utvärdering – principer och möjligheter

Praktisk träning: Utarbeta innehåll i uppföljningen för övningsärendet

Samtal med den verkligt skyddade i övningsärendet

Fördjupning i fråga/område särskild önskad av deltagarna

Utvärdering av Fem Steg som redskap i ert fortsatta arbete

BESTÄLL UTBILDNINGEN NU!

Ja,  vill ni ha medarbetare, som kan arbeta med förändring i familjer där barn utsätts för hedersförtryck, beställ i så fall  utbildningen  "Sex dagar om Fem Steg" .OBS Maximalt genomförs tre kurser per termin och  " Först till kvarn" gäller. 

Så kontakta IMH snarast på tel 0702 – 97 76 14
eller e-post: lasse.imh@gmail.com   eller heder.imh@gmail.com; 

Referenser, några som deltagit i

"Sex dagar om Fem Steg":

Izla Garis, Flyktingsekreterare i Västra Götaland ( kontaktas via IMH 0702 97 76 14)

Jilla Faraji, Ordförande Kurdiska Kvinnoföreningen i Göteborg. 0739 – 52 41 16

Christina Malmqvist, Socialsekreterare, Lund, 040 359 40
Camilla Gunnarsson, Familjebehandlare, Uddevalla, 0702 42 04 93

 

 I

M

H

 Tre viktiga

utbildningar

 
Tre dagar om socialtjänstens arbete mot hedersförtryck
Spetsutbildning som bl.a innehåller:
Dag 1  Tema
Hedersproblem och  utsatta
A
Hedersförtryckets mekanismer, bakgrund, orsaker , uttryck,  omfattning och dess samhällspåverkan
Hedersförtryckets våld  jämfört med annat våld i samhället
B
Hedersförtryckets påverkan på den enskilde.  Att bemöta dem som behöver stöd och skydd

Dag 2  Tema
Arbetet i enskilda ärenden
A
Socialtjänstens arbete med hedersärenden -  uppgifter, lagar, regler metoder. 
 B
Bedömning av risk/hot, skyddsbehov.
Att ge skydd och stöd. Familjeförändring
Uppföljning
 
Dag 3 Tema

Samverka och förebygga
A
Vad gör andra myndigheter och organisationer? Samverka med vem och hur? ( Alternativt om arbetet mot könsstympning)
B
Socialtjänsten och uppgiften att förebygga hedersförtryck och brott med hedersmotiv.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 
Tre dagar om skolans arbete mot hedersförtryck
Syften:
Kunskapshöjning för konkret handling inom olika skolformer
Innehåll:
Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, arbete med egen handlingsplan, arbets-rutiner, samverkan med andra mm
Deltagare:
Elevhälsoarbetare, skolledare m.fl.

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Två dagar om fritidsledares arbete mot hedersförtryck

Unik specialutbildning för fritidsledare 
Innehåll bl.a.: Hedersförtryckets grunder, andras insatser, samverkan, förebyggande arbete och speciellt om hur fritidsledare bör agera. Starkt studie- och arbetsmaterial. Gruppsamtal och bokstudier 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Beställ er egen specialutbildning

IMH är också öppet för att forma utbildningar helt enligt beställarens egen önskan. Genom IMH:s breda kontaktnät av kunniga föreläsare i Sverige och utomlands kan i stort sett alla önskemål tillgodoses

 

Sänd önskemål om vad ni vill att er egen specialutbildning om arbete mot hedersförtryck ska innehålla till IMH via:
heder.imh@gmail.com

 
IMH REKOMMENDERAR

Om du vill hjälp av annan utbildare  i arbetet mot hedersförtryck
så vill IMH särskilt rekommendera:

DEN NATIONELLA SAMORDNAREN FÖR ARBETE MOT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK:
Dvs:
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

Klicka  HÄR så får du info om detta

 

"Fems steg för att förändra i familjer"

Välkommen till IMH.

Kontor: Olivedalsgatan 14, Göteborg

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, heder.imh@gmail.com

STÖD IMH:

Plusgiro:  232-6171