Forskning

I denna avdelning finner du information om:

Genomförd forskning från år 2000 och framåt

Och lite information om pågående forskning om hedersförtryck

 

DU ÄR VÄLKOMMEN ATT BIDRA MED FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL TILL ALLA SIDOR  VIA: heder.imh@gmail.com

 

FORSKNING FRÅN ÅR 2000

TILL IDAG

Insamling av mtl pågår  ... välkomna med tips om forskning ni tycker

bör finnas med här. tipsa :  lasse.imh@gmail.com

OM FORSKNING GÄLLANDE HEDERSFÖRTRYCK KLICKA PÅ

NCK Publikationer 

 

Och se där den särskilda rapporten från 2010:

"HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

- en kunskaps och forskningsöversikt"


 

obs internationell forskning publiceras under respektive land/region - se under fliken " Internationellt"

 

PÅGÅENDE FORSKNING

Insamling av mtl pågår, välkomna med tips om sådan forskning ni tycker bör finnas med här..   Tipsa : heder.imh@gmail.com

 

Pågående forskningsprojekt ( jan 2012) som bl.a. behandlar

olika aspekter av hedersförtryck.

Info respektive Institutions hemsida

 

Stockholms Universitet

Institutionen för Socialt arbete

 

Särskild forskargrupp:

Hedersrelaterat våld och ungdomar

Sammankallande: Astrid Schlytter
Mariet Ghadimi, Sara Högdin, Annika Jemteborn, Devin Rexvid

 

Erfarenhetsbaserad kunskap om arbete med utsatta flickor med invandrarbakgrund
Finansierat av Brottsoffermyndigheten
Astrid Schlytter

 

Sociala barnavårdsutredningar gällande flickor som lever i en hederskontext.
Finansierat av FAS
Projektledare: Astrid Schlytter

 

Tillfälligt uppbrott. Om att rymma och kastas ut hemifrån Nationell kartläggning av unga som rymmer/kastas ut hemifrån

i samverkan med Rädda Barnen.

Yvonne Sjöblom och Sara Högdin

 

 ...............................................................................................................................................

Uppsala universitet:

Pågående forskningsprojekt
" Kvinnlig omskärelse, hedersvåld, sociokulturella faktorer och mödradödlighet. Kön och genus - de genitala ingreppen och dess ideologier."

Forskare:

Birgitta Essén, Lektor, docent vid Institutionen " Kvinnors och barns hälsa"
Deltagande av: Sara Johnsdotter, docent "Hälsa och samhälle", Malmö högskola

Finansieat av:.Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), SIDA/Sarec och Vetenskapsrådet

 

............................................................................................................................................................

Lunds Universitet

.... historiska institutionen viktig pågående forskning om hedersförtrycket i ett svenskt historiskt perspektiv

Citat från hemsidan:

" Den inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500–2000

När vi idag talar om hederskulturer och hedersrelaterat våld så associerar vi till invandrarkulturer och inflytandet från främmande religioner. För historiker är det en angeläget att föra fram att vi även i Norden haft en stark hederskultur som format människors tänkande. Det här projektet syftar till att undersöka den nordiska hederskulturen i ett långtidsperspektiv, från 1500-talet till nutid.

Forskningsledare

Marie Lindstedt Cronberg, Historiska institutionen

Status: Avslutat (2007–2010)
Ämnesområden: Historia
Institution: Historiska institutionen

Extern finansiering

2007 – 2010: Riksbankens Jubileumsfond

Projektbeskrivning

Flera sidor av den nordiska hederskulturen är svagt belysta i befintlig forskning. Ingen undersökning har behandlat hederskulturen i ett långtidsperspektiv, med de möjligheter att synliggöra förändringar och övergångar som en lång tidsaxel öppnar upp för.

Detta projekt syftar till att undersöka den nordiska hederskulturen i ett långtidsperspektiv, från 1500-talet till 1900-talet. Föremålet för undersökningarna är de hedersföreställningar som påverkat människors beteenden och tankar och hur detta fått olika konsekvenser för män respektive kvinnor.
Till syftet med studien hör också att dra nytta av de kunskaper vi har om dagens hederskulturer och med hjälp av dessa se och värdera den äldre hederskulturen på ett mindre distanserat sätt.

Hederskulturens konsekvenser för genusrelationen sätts särskilt i fokus. Detta är i dubbel mening relevant, dels för att vi idag vet att hedersföreställningar i högsta grad är genusrelaterade och dels för att den nordiska historiska forskning som finns att tillgå i stor utsträckning är inriktad på manlig heder.

Ett annat viktigt delmål är att undersöka den nordiska hederskulturens upplösning, vilket det tidigare inte finns någon forskning kring. "

PROJEKTBESKRIVNING..... nedan:

Hedersmord från hög höjd

NU PÅGÅR  HRV-FORSKNING HOS "Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet" 
RASOOL AWLA är sociolog och välkänd och mycket kunnig föreläsare och skribent om olika aspekter av hedersförtryck,. Han har nu knutits till institutionen. Detta år alla som arbetar mot hedersförtryck att utbrista: ÄNTLIGEN 
Via inledande och sedvanlig
forskarutbildning kommer han succesivt att komma igång med sin forskning.  Vi återkommer med en närmare presentation över vad han kommer att fördjupa sig i först. Stort GRATTIS till både RASOOL och "socialt arbete"/GU

Forskarintervjun

Här kommer att då och då dyka upp egna synpunkter eller korta intervjuer med personer som har eller håller på att forska om något viktigt om hedersförtryck. Den som vill säga något här, hör av er till IMH: heder.imh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stormkvinna som står emot

Forskarpresenation

Här presenteras i PDF-filer fortlöpande forskare som arbetar med olika aspekter av hedersförtrycket. Vad de skrivit, gjort och arbetar med fn. Presentationerna är hämtade från  Institutioner de arbetar på och  från NCK/ kunskapsbanken

Stormkvinnor bygger broar till frihet

Forskning vi behöver

 Läs om IMH:s 

"Tjugoett förslag till forskningsområden om hedersförtryck"

Läs mera HÄR

 Forskning vi behöver

Detta är en förslagssida!

x Alla förslag och tankar om forskning man tycker behöver

   genomföras kan publiceras här.

x Även förslag om undersökningar/utredningar är välkomna

x Det går också bra att komma med funderingar på ämnen till  C och D uppsatser inom olika utbildningar

SÄND ERA FÖRSLAG TILL IMH via:

heder.imh@gmail.com

 

För mer information om:

- forskning,

- utredningar

- undersökningar

- rapporter

- metodutveckling

- uppsatser

och annan viktig kunskap om arbetet mot hedersförtryck

i Sverige och i andra länder - se övriga sidor!

Hedershotet mot kärleken

Välkomna till samverkan om forskning

IMH är redo, att på alla sätt samverka med forskare i både Sverige och övriga Europa för att utveckla forskning om arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterad brotts-lighet.

Sådan samverkan kan gälla många frågor  t.ex.

-   viss finansiering,

-   konsultinsatser,

-   genomförandestöd

-   kontaktförmedling,

-   granskning mm

Intresserade forskare är alla välkomna att ta kontakt för samtal om samverkan.

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail:  heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro: 232 - 6171